Утвержденные неправительственные стандарты

Получить интересующий Вас неправительственный стандарт Вы можете направив официальный запрос в Учреждение "Институт стандартов"

ССИ-01-2015 КОРУНДТЫ ЭЛЕКТР АРҚЫЛЫ БАЛҚЫТЫЛҒАН ҚҰЙЫЛҒАН БҰЙЫМДАР. Техникалық шарттар 

ССИ-01-2015 ИЗДЕЛИЯ КОРУНДОВЫЕ ЭЛЕКТРОПЛАВЛЕННЫЕ ЛИТЫЕ. Технические условия  


ССИ-02-2015 КОРУНДТЫ ЖӘНЕ МУЛЛИТОКОРУНДТЫ ТОЛТЫРЫЛҒАН МАССАЛАР. Техникалық шарттар 

ССИ-02-2015 МАССЫ КОРУНДОВЫЕ И МУЛЛИТОКОРУНДОВЫЕ НАБИВНЫЕ. Технические условия


ССИ-03-2015 КОРУНДТЫ БАЛҚЫТЫЛҒАН ҰНТАҚТАР. Техникалық шарттар 

ССИ-03-2015 ПОРОШКИ КОРУНДОВЫЕ ПЛАВЛЕНЫЕ. Технические условия 


ССИ-04-2015 ОТҚА ТӨЗІМДІ АЛЮМОСИЛИКАТТЫ БЕТОН ҚОСПАЛАРЫ. Техникалық шарттар

ССИ-04-2015 СМЕСИ ОГНЕУПОРНЫЕ АЛЮМОСИЛИКАТНЫЕ БЕТОННЫЕ. Технические условия 


ССИ-05-2015 СУМЕНҚАМТУ, СУТАРАТУ ЖӘНЕ ГАЗБЕНҚАМТУ ЖҮЙЕЛЕРІНЕ АРНАЛҒАН ҚҰБЫРЛЫҚ АРМАТУРА. ҰШТАРЫ РЕЗЕҢКЕЛЕНГЕН ЫСЫРМАЛАР ЖӘНЕ АТАУЛЫ ҚЫСЫМЫ pn 25 АРТЫҚ ЕМЕС БЕКІТПЕЛЕР 

ССИ-05-2015 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ГАЗОСНАБЖЕНИЯ. ЗАДВИЖКИ С ОБРЕЗИНЕННЫМИ КЛИНЬЯМИ И ЗАТВОРЫ НА НОМИНАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ pn 25 кгс/см²


ССИ-06-2015 АВТОТРАКТОРЛЫ ТЕХНИКАҒА АРНАЛҒАН АККУМУЛЯТОРДЫҢ СТАРТЕРЛІ ҚОРҒАСЫНДЫ БАТАРЕЯЛАРЫ

ССИ-06-2015 БАТАРЕИ АККУМУЛЯТОРНЫЕ СВИНЦОВЫЕ СТАРТЕРНЫЕ ДЛЯ АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ  


ССИ-08-2015 МЕТАЛ ЖӘНЕ ТЕМІРБЕТОН ТІРЕУЛЕРГЕ БІРЫҢҒАЙЛАЛҒАН ТЕМІРБЕТОНДЫ ІРГЕТАС ҚҰРЫЛЫМДАРЫ, ҚОСАЛҚЫ СТАНЦИЯЛЫҚ ТЕМІР БЕТОН БҰЙЫМДАРЫ. Техникалық шарттар

ССИ-08-2015 УНИФИЦИРОВАННЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ФУНДАМЕНТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ПОД МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОПОРЫ, ИЗДЕЛИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПОДСТАНЦИОННЫЕ. Технические условия


ССИ-09-2015 СВ ЖӘНЕ СВС ҮЛГІСІНДЕГІ ТЕМІРБЕТОНДЫ ЖӘНЕ ШЫНЫПЛАСТИКБЕТОНДЫ ДІРІЛДЕУІШ ТІРЕУЛЕР. Техникалық шарттар 

ССИ-09-2015 СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ И СТЕКЛОПЛАСТБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ТИПА СВ И СВС. Технические условия 


ССИ-10-2016 ХИМИЯЛЫҚ ӨНДІРІСТЕРГЕ АРНАЛҒАН СОРҒЫЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ АГРЕГАТТАР.

ССИ-10-2016 НАСОСЫ ДЛЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ И АГРЕГАТЫ НА ИХ ОСНОВЕ. 


ССИ-11-2015 БОЛАТ ПАНЕЛЬДІК ЖЫЛУ РАДИАТОРЛАРЫ. 

ССИ-11-2015 РАДИАТОРЫ СТАЛЬНЫЕ ПАНЕЛЬНЫЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ.  


ССИ-12-2015 АРАЛАС АЗОТТЫ-ФОСФОРЛЫ ТЫҢАЙТҚЫШ. 

ССИ-12-2015 СМЕШАННОЕ АЗОТНО-ФОСФОРНОЕ УДОБРЕНИЕ.


СИ-13-2017 ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА И НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ. КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕРСОНАЛА.

СИ-13-2017 ТЕХНИКАЛЫҚ ДИАГНОСТИКА ЖӘНЕ БҰЗБАЙ БАҚЫЛАУ. ПЕРСОНАЛДЫ АТТЕСТАТТАУДАҒЫ БІЛІКТІЛІК ТАЛАПТАР.


ССИ-15-2017 БАСЫП ШЫҒАРАТЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ ТЕХНИКАСЫНА АРНАЛҒАН КАРТРИЖДЕР (ПРИНТЕР, КӨПФУНКЦИЯЛЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАР, КӨШІРМЕ ЖӘНЕ ФАКСИМИЛЬДІК АППАРАТТАР) 

ССИ-15-2017  КАРТРИДЖИ ДЛЯ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ (ПРИНТЕР, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА, КОПИРОВАЛЬНОЕ И ФАКСИМИЛЬНЫЕ АППАРАТЫ) 


CCИ-16-2017 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБУСТРОЙСТВА ДОРОГ. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ БЫТОВОГО, ИНДУСТРИАЛЬНОГО И МАШИННОГО ПРОИЗВОДСТВА. МАТЕРИАЛЫ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ. 

ССИ-16-2017 ЖОЛДАРДЫ ЖӨНДЕУ ЖӘНЕ ЖАЙЛАСТЫРУҒА АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР. ТҰРМЫСТЫҚ, ИНДУСТРИАЛДЫ ЖӘНЕ МАШЫНАЛЫҚ ӨНДІРІСКЕ АРНАЛҒАН МАТЕРИАЛДАР. СУ НЕГІЗІНДЕГІ МАТЕРИАЛДАР. 


ССИ-17-2017 ҚУАТЫ 25 БАСТАП 2500 кВА  КЕРНЕУІ 10 кВ ДЕЙІН ҚОСҚАНДА ТМ, ТМГ ТИПТІ ЖӘНЕ ҚУАТЫ 25 БАСТАП 250 кВА  КЕРНЕУІ 10 кВ ДЕЙІН ҚОСҚАНДА ТМЭ ТИПТІ КҮШТІК МАЙЛЫ ТРАНСФОРМАТОРЛАР. Техникалық талаптар. 

ССИ-17-2017 ТРАНСФОРМАТОРЫ СИЛОВЫЕ  МАСЛЯНЫЕ ТИПОВ ТМ, ТМГ МОЩНОСТЬЮ ОТ   25 ДО 2500кВА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО  10 кВ  ВКЛЮЧИТЕЛЬНО И ТИПА  ТМЭ МОЩНОСТЬЮ ОТ  25 ДО 250 кВА  НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 10 кВ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. Технические условия. 


СИ-18-2017 ЛИФТЫ, ЭСКАЛАТОРЫ, ПОДЪЕМНИКИ ИНВАЛИДНЫЕ, ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К ОБОРУДОВАНИЮ, СЕРВИСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И УСТАНОВКЕ. 

СИ-18-2017 ЖЕДЕЛСАТЫЛАР, ЭСКАЛАТОРЛАР, МҮГЕДЕКТЕРГЕ АРНАЛҒАН КӨТЕРГІШТЕР ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІ, ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНЕ, СЕРВИСТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУГЕ ЖӘНЕ ОРНАТУҒА ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР.

Республика Казахстан,
г. Астана, ул. А. Токпанова 29,
2-й эт., оф. № 11

 +7 (7172) 266 122 www.uois.kz

Instagram icon institut_standartov

 
Офис в г. Алматы:
Республика Казахстан,
г. Алматы, ул. Нусипбекова 11/9, оф. 22
+7 (727) 397-43-56
      +7 (701) 341-66-73